Etablering av Bevar HMS – hvorfor er det viktig å ha kontroll?

Internkontroll innebærer vern om liv, helse og materielle verdier, samt det å skape et godt bomiljø for dem som bor i borettslaget eller sameiet. Skulle en ulykke skje, kan det bli stilt spørsmål om internkontrollen. 

Det er styret som er ansvarlig for å sikre en tilfredsstillende internkontroll. Styret må kartlegge hvilke ulykker og uønskede hendelser som kan skje og gjennomføre tiltak for å hindre at det skjer.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, også kalt HMS-forskriften eller Internkontrollforskriften, sier at den som er ansvarlig for en virksomhet, må sørge for systematisk oppfølging av helse, miljø og sikkerhet. • En tryggere hverdag
  Bevar HMS vil hjelpe styret å opprettholde
  minstekravet til internkontrollforskriften
  §5, samt de forpliktelser relatert til brannforebygging i borettslag og sameier. 

fORDELER VED BEVAR HMS

 • Nettbasert tilgang for alle brukere.
 • Møter lovkrav til internkontroll.
 • Varsling av HMS-oppgaver via e-post og SMS.
 • Effektiv avviksbehandling via e-post eller SMS.
 • Full oversikt over forestående HMS-oppgaver og status på avvik.
 • Tilgjengelig historikk for nye styrer.
 • HMS-oppgaver skreddersydd for ditt borettslag eller sameie.
 • Din personlige HMS-rådgiver.
 

Bevar HMS

Det er styret i borettslaget eller sameiet som har ansvaret for å møte myndighetenes krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Styret er pliktig til å ha oversikt over alle fellesarealer og -installasjoner, fra brannsikring til utstyret på lekeplassen. Dersom en ulykke skulle oppstå, er det derfor styret som vil bli holdt ansvarlig, og det vil mest sannsynlig stilles spørsmål ved internkontrollen av HMS. Derfor er alle borettslag og sameier pålagt å ha et system for oppfølging av HMS.

Bevar HMS er et skreddersydd, nettbasert system som hjelper borettslag, sameier og stiftelser med å ivareta kravene til internkontroll, og identifisere risikoområder knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Systemet består blant annet av kontrollrutiner, handlingsplaner, logg av gjennomførte tiltak og avviksbehandling. I tillegg gjør systemet det enklere å holde orden på lovpålagt dokumentasjon.

Gjennom Bevar HMS kan også Usbl overta deler av arbeidet knyttet til oppfølging og oppdatering av HMS-systemet. Dette fritar ikke styret for det juridiske ansvaret, men det reduserer arbeidsbelastningen og sikrer at lover og forskrifter følges.
 

Bevar HMS er et skreddersydd, nettbasert system som hjelper borettslag, sameier og stiftelser med å ivareta kravene til internkontroll, og identifisere risikoområder knyttet til helse, miljø og sikkerhet.