Hva betyr det å være inhabil?

At en person er inhabil innebærer at det foreligger omstendigheter som kan svekke tilliten til personens upartiskhet når en avgjørelse skal tas.

I borettslag og sameier er det særlig ved styrebehandling av saker og ved generalforsamlingsvedtak at spørsmålet dukker opp. Reglene for inhabilitet er nesten helt like for både borettslag og sameier. 

Styremøter 

Et styremedlem skal ikke være med å stemme over en lukrativ kontrakt til seg selv. Til og med dersom avtalen skal inngås med et selskap hvor et styremedlem har eierinteresser, vil vi anbefale medlemmet å ikke delta i styremøtet og heller ikke avgi sin stemme i saken.

Styremedlemmer er også inhabile dersom nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i utfallet av saksbehandlingen. 

Vår erfaring er at de fleste styremedlemmer er forsiktige i vurderingen av egen habilitet og heller står over møter enn å utsette seg for kritikk i etterkant. Ofte vil en slik innfallsvinkel være fornuftig ettersom det for mange oppleves belastende å bli utsatt for spørsmål om habilitet i etterkant av avgjørelsen.

Virkningen av at inhabilitetsregler brytes kan for eksempel være at avtalen styret har inngått anses ugyldig og at kontrakten derfor ikke kan kreves oppfylt. En kombinasjon av ugyldighet og erstatningsansvar for boligselskapet kan også være aktuelt. 

Generalforsamlinger 

Ved generalforsamling eller sameiemøte skal ingen delta i avstemning om avtale med seg selv eller nærstående eller om sitt eget eller nærståendes ansvar. Det samme gjelder for avstemning om pålegg om salg eller krav om fravikelse.

Som eier i et sameiere er  du i utgangspunktet ikke inhabil, selv når saken gjelder egne rettigheter og plikter. Et eksempel kan være spørsmål om å tillate reseksjonering, endre boligens formål eller tillate en påbygning. Utgangspunktet er altså at interessekonflikter mellom sameierne ikke medfører at eieren er inhabil. 

Dersom en inhabil eier av en borettslagsbolig har avgitt stemme i en sak tatt opp i generalforsamling, vil vedtaket bare bli ugyldig dersom den inhabile stemmen ble avgjørende for resultatet.