Hvordan hanskes med nabobråk?

Terskelen for å klage

Du som flytter inn i et boligselskap må regne med at det kan være noe støy fra naboene. Hva som er uakseptabel støy vil variere. Ofte vil husordensreglene gi veiledning, men også uten slike regler forstår man at det er forskjell på lyden av lekende barn i hverdagen og høylytt festing om natten i ukedagene. Det må brukes fornuft med hensyn til hva som skal tolereres.

Fremgangsmåte for beboer

Som beboer er vår anbefaling at du begynner med å høflig ta opp spørsmålet med dem det gjelder. Hjelper ikke det, så kan du henvende deg til styret i boligselskapet ditt. Styret vil som regel ha en aktivitetsplikt i saken, avhengig av hvor alvorlig klagene er. Styret vil trolig sette pris på om du kan være konkret med hensyn til bakgrunnen for klagen.

Sørg for at klagen inneholder følgende:

  • Dato, tid eller tidsperiode.
  • Hvem og hva klagen gjelder.
  • Hvem som klager.
  • Hvilken kontakt det har vært mellom klager og innklaget.
  • Hvilken kontakt det eventuelt har vært mellom de som klager.
  • Hva de som klager ønsker å oppnå.
  • Hvordan klageren og innklagede bor i forhold til hverandre.
  • Andre forhold av betydning.

Fremgangsmåte for styrene

Vi vil som regel anbefale styret å innhente opplysninger fra begge parter som klagen omhandler. Det kan også være fornuftig å avholde et møte for å få klarhet i bakgrunnen for klagen, både fra klager og den innklagede. Dersom det for styret fremstår som klart at den ene parten opptrer på en slik måte at det er til alvorlig sjenanse for øvrige beboere, bør styret følge opp saken overfor den som skaper uroen.

Advarsel om salgspålegg

Dersom husbråket ikke opphører kan styret følge opp ved å gi en skriftlig advarsel om salgspålegg. Det betyr at styret kan gi eieren pålegg om å selge boligen sin og flytte. Eieren må motta en advarsel før salgspålegget kan gis. Grunnvilkåret for salgspålegg er altså at eier fortsetter å bråke til tross for advarselen og at bråket kan karakteriseres som vesentlig mislighold. Etter at salgspålegget er gitt, hjelper det ikke at beboeren begynner å oppføre seg. En slik advarsel har derfor ofte en oppdragende effekt på dem det gjelder.

Utkastelse

Dersom husbråket er så alvorlig at det er til alvorlig plage eller sjenanse for andre beboere, kan styret på visse vilkår kaste ut beboer uten advarsel. Dette krever naturligvis mer alvorlige forhold.

Oppsummert

Plages du av naboer som ikke respekterer husordensregler og normale regler for god folkeskikk, ta det opp med dem direkte. Dersom forholdene ikke raskt forbedrer seg, bør du kontakte styret.