Ny eierseksjonsloven trer i kraft 1. januar 2018.

Ved Hanne Foss Torbjørnsen

I den forbindelse ønsker vi å informere dere om noen av de viktigste endringene, samt forsikre dere om at Usbl vil bistå dere med eventuelle endringer dere vil ha behov for. Usbl vil tilby nye standardvedtekter til alle sine boligsameier. Dersom dere har behov for endringer utover dette, kan vi også bistå med dette mot et honorar.
Den nye loven innebærer ikke de store endringene for allerede etablerte boligsameier. Her følger en oversikt over de viktigste endringene for dere:

Enklere språk
Loven gjøres mer brukervennlig, for eksempel ved at det gjøres en del språklige forenklinger. Ordet «sameiermøtet» blir endret til «årsmøtet», «sameier» skal nå omtales som «seksjonseier» og «begjæring» blir endret til «søknad».

Bytteordning for parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne
Den nye loven krever at det i vedtektene etableres bytteordning for parkeringsplasser for personer med nedsatt funksjonsevne, jf. § 26. En sameier som har behov for det, skal ha rett til å bytte til seg parkeringsplass som i byggetillatelse er krevet tilrettelagt for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette gjelder bare dersom den aktuelle seksjonseier allerede eier eller erverver en seksjon som innehar parkeringsplass i sameiet. Kravet om innføring av slik bytteordning gjelder også for eksisterende eierseksjonssameier, som får frist til 1 år etter ikrafttredelse av loven med å endre vedtektene slik at de blir i samsvar med loven.

Dyrehold
Bestemmelser om dyrehold er tatt inn i eierseksjonsloven i §28. Dyrehold er tillatt, men sameiet kan likevel forby dyrehold i vedtektene eller ordensreglene. Har sameiet forbudt dyrehold, kan brukeren av seksjonen likevel holde dyr dersom gode grunner taler for det og dyreholdet ikke er til ulempe for de øvrige brukerne av eiendommen.

Ny legalpanterett økes fra 1g til 2g som i borettslag
§31 De andre seksjonseierne har panterett i seksjonen for krav mot seksjonseieren som følger av sameieforholdet. Pantekravet kan ikke overstige et beløp som for hver bruksenhet svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på det tidspunktet tvangsdekning besluttes gjennomført. Panteretten omfatter også krav som skulle ha vært betalt etter at det har kommet inn en begjæring til namsmyndighetene om tvangsdekning.

Klarhet rundt vedlikehold
Den nye eierseksjonsloven inneholder klarere regler om vedlikehold, og nye regler om erstatning ved forsømt vedlikehold. §§32,33 og 34 m.fl.

Ny frist for avholdelse av ordinært årsmøte, § 41
Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av juni. Tidligere lov sier utgangen av april.

Samtykke fra seksjonseier i forbindelse med særlige bomiljøtiltak
Det innføres også en ny bestemmelse i § 50 om at beslutninger som går ut over ordinær forvaltning av sameiet (særlige bomiljøtiltak), og som fører med seg en økonomisk forpliktelse/utlegg for seksjonseier på mer enn halvparten av folketrygdens grunnbeløp (kr 93 634,- pr 01.05.2017), bare kan gjennomføres hvis den enkelte seksjonseier samtykker.

Styrets representasjonsadgang og ansvar, § 60
Styret har rett til å representere seksjonseierne og forplikte dem med sin underskrift i saker som gjelder seksjonseiernes felles rettigheter og plikter. Dette omfatter å gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet eller styret, og rettigheter og plikter som ellers angår fellesareal og fast eiendom. Styret kan også gjøre gjeldende krav seksjonseierne har mot utbyggeren dersom kravet knytter seg til mangler ved fellesarealene eller forsinket ferdigstillelse av disse. Dersom alle seksjonseierne uttrykkelig samtykker til det, kan det fastsettes i vedtektene at seksjonseierne forpliktes ved underskrift av to eller flere styremedlemmer i fellesskap.

Styrelederen kan saksøke og saksøkes med bindende virkning for alle seksjonseierne i saker som nevnt i første ledd første og annet punktum. Er det ikke valgt styreleder, kan ethvert styremedlem saksøkes med samme virkning.

Fullstendig lovtekst finner du her.