Når det er fare for takras må borettslaget eller sameiet sørge for at forbipasserende er varslet om faren. Dette er kun et midlertidig tiltak frem til den rasfarlige isen og snøen har blitt fjernet.

Tekst: Usbl

Hvilket ansvar har borettslag og sameier

Som andre vanlige huseiere har borettslag og sameier (og boligaksjeselskap) ansvaret for å fjerne snø og is fra taket. Dersom noen skader seg som følge av en isklump i hodet, er det stor risiko for at borettslaget eller sameiet blir økonomisk ansvarlig. Dette gjelder både for personskader og skader på gjenstander, som for eksempel parkerte biler.

Fordi skadepotensialet er stort, er også ansvaret strengt. Det skal lite til før huseieren blir ansett for ikke å ha overholdt sine forpliktelser. Å unnlate fjerning av snø og is fra tak vil kunne være straffbart. Lokale politivedtekter inneholder ofte regler om dette, og overtredelse kan medføre bøter.

Borettslag og sameier må sørge for rydding og forebygging

Dersom det er rasfare, skal taket ryddes snarest mulig. Politivedtektene gir en frist på syv dager. Da skal taket være ryddet og anviserne fjernet. Borettslag og sameier bør ha rutiner for å forebygge rasfare. Taket må regelmessig inspiseres, da det ikke er tilstrekkelig å fjerne is og snø når det først oppdages.

Inspeksjonsplikt

Høyesterett har uttalt at inspeksjonsplikten er et utslag av en alminnelig plikt om ikke å utsette andres liv og eiendom i fare. I tillegg til at man undersøker om det er fare for ras, bør borettslaget eller sameiet også forsikre seg om at bygget er i en slik teknisk stand at risikoen for snøras er så liten som mulig, for eksempel ved at det er montert snøfangere der det er nødvendig.

Hva bør styret foreta seg?

Det er styrets ansvar at borettslag og sameier fjerner snø og is, forbygger rasfare og gjennomfører jevnlige inspeksjon. Dette kan gjøres av innleid vaktmester eller et firma, men det vil ikke frita styret for ansvar. .

Derfor er det viktig at styret følger med, slik at man kan være sikker på at taket blir inspisert så ofte som nødvendig og at is og snø blir fjernet raskt.