Hopp til hovedinnhold
Bli medlem

Usbl er et miljøfyrtårn

Gjennom små og store grep jobber Usbl målrettet med å forbedre våre miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Dette gjør vi for å bidra til FN’s bærekraftsmål.

Miljø og bærekraft på agendaen

Miljøsertifiseringen er et av flere tiltak Usbl har satt i gang, i arbeidet med å øke sitt fokus på miljø og bærekraft både internt og eksternt.

I løpet av 2018 økte Usbl sitt miljøfokus, for å møte stadig økte krav og forventinger fra kunder og samarbeidspartnere. I løpet av fjoråret startet arbeidet med å bli et Miljøfyrtårn, og i desember ble hovedkontoret i Oslo godkjent. De andre kontorene i Usbl er nå i gang med å gjøre tilsvarende arbeid.

I tillegg ble Usbl i 2018 igjen medlem av Grønn Byggallianse, og har med det forpliktet seg til alltid å vurdere 10 strakstiltak i sine nye boligprosjekter.

Johan Bruun, administrerende direktør i Usbl.

- Vårt fokus på miljø og bærekraft er stadig økende. Vi ønsker å ta et enda tydeligere ansvar både med tanke på miljøbesparende tiltak og bidrag til en bærekraftig utvikling. Det å miljøsertifisere virksomheten er en naturlig del av dette arbeidet, sier Johan Bruun, administrerende direktør i Usbl.

- I tillegg til å ha et miljøfokus i vår interne drift, er det viktig for oss å se hvordan vi kan bidra ytterligere, både i vår boligproduksjon og i vårt totale tjenestetilbud. Et bidrag i denne retningen er vår nylig lanserte bildelingstjeneste Otto, i tillegg til samarbeidet vi har med BUA rundt utstyrsdeling. Vi kommer til å øke innsatsen betraktelig på dette området i tiden fremover, avslutter Bruun. 

Om miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

Miljøfyrtårn-sertifisering er et konkret verktøy for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Usbl ble Miljøfyrtårnsertifisert i 2018.

3 – God helse

HMS på arbeidsplassen er et bærende element i en Miljøfyrtårn-sertifisering. Gjennom minimering og eliminering av negative konsekvenser, skal Usbl sikre våre medarbeideres gode helse, i tillegg til å ivareta helsen til de som berøres av våre aktiviteter/produkter.

6 – Rent vann og gode sanitærforhold

Vann spiller inn på en rekke forhold ved virksomheten – både det som brukes i driften og det som slippes ut. Usbl jobber med å redusere vannforbruk i virksomheten, hvordan vannet behandles og hva som slippes ut. 

7 – Ren energi for alle

Miljøtiltak som går på energiforbruk og energikilder er viktige. Strømsparing er utvilsomt lønnsomt både for miljøet og lommeboka. Her jobber Usbl for å hele tiden ligge i forkant.

11 – Bærekraftige byer og samfunn

Usbl’s aktiviteter berører utslipp, avfall, bruk og gjenbruk. Dette skaper problemstillinger som vi stadig arbeider med, og hvor vi har en kontinuerlig forbedring. I tillegg til vårt arbeid innen Miljøfyrtårn er vår satsning på Bomiljøfondet viktig for dette bærekraftsmålet.

12 – Ansvarlig forbruk og produksjon

Usbl iverksetter flere miljøforbedrende tiltak som handler om vann, energi, HMS, utslipp, forbruk og klimagasser – og som i stor grad bidrar til å fremme ansvarlig forbruk og produksjon, enten det er av varer eller tjenester. I tillegg til vårt arbeid innen Miljøfyrtårn er vår satsning på delingstjenester (BUA og OTTO) en viktig bidragsyter for dette bærekraftsmålet.

13 – Stoppe klimaendringene

Usbl fører eget klimaregnskap. Dette synliggjør hvor skoen trykker med tanke på karbonavtrykket, og dermed også hvor det er effektfullt å sette inn tiltak. Usbl har også en egen ambisjon om CO2 nøytrale boliger (nye og eksisterende).

14 - Liv under vann

Livet under vann har fått et ytterligere fokus den siste tiden gjennom arbeidet med å bekjempe at plast kommer på avveie. Mikroplast som oppstår og spres utgjør en stor fare for blant annet livet under vann. Dette er en problemstilling som Usbl tar alvorlig, og vi tar grep for at vår virksomhet i minst mulig grad skal påvirke dette negativt.

15 – Liv på land

Livet på land står særlig sentralt i Miljøfyrtårn-ordningen, og er et område som i stor grad får negative konsekvenser av dårlig miljøoppførsel. Usbl sin virksomhet innvirker både direkte og indirekte på en rekke områder når det gjelder liv på land. Dette ansvaret er vi bevisst og jobber kontinuerlig med å redusere vårt avtrykk og samtidig skape gode og trivelige bomiljø for våre beboere.