Bli medlem

Bomiljøfondet

Vår generalforsamling har gjennom årene bevilget betydelige beløp til Usbl's Bomiljøfond. Alle borettslag og sameier og andre boligrelaterte selskaper som er forvaltet av Usbl, og som planlegger bomiljøfremmende tiltak, kan søke om midler fra fondet.

En beboer i Usbl borettslag eller sameie planter i bygningens felles drivhus.
 

Hva kan det søkes om

  • Opparbeidelse av uteområder (lekeplasser, sittegrupper, grill, beplantning o.l.)
  • Spesielle arrangementer
  • Jubileum (grunnbeløp på 5 000 kroner, deretter 200 kroner per husstand)
  • Opparbeidelse av felleslokaler
  • Andre sosiale miljøtiltak
  • Tiltak for delingsøkonomi
  • Planlegging og forprosjektering til tiltakene som er nevnt over

Det bevilges normalt ikke midler til lovpålagte endringer som utskifting av oljefyr og liknende med mindre det foreligger helt spesielle omstendigheter. Tilsvarende gjelder for ladestasjoner, modernisering av avfallshåndtering eller generelt vedlikehold av bygningsmasse.

Prosjektene må være gjennomført innen utgangen av året etter at støtten blir bevilget. For å motta støtte må borettslaget eller sameiet kunne dekke minst 50 % av kostnadene selv. Det gis ikke støtte til ordinære driftsoppgaver eller ordinært vedlikehold.

Borettslag eller sameier som mottar støtte på 50 000 kroner eller mer, vil være forpliktet til å bruke Usbl som forretningsfører i tre år etter at midlene er utbetalt.